Home»Szabályzat»Házirend

Házirend

Az Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium Kolozsvár különbözõ felsõ oktatási intézményeiben tanuló egyetemisták közössége. A kollégium épületében a következõ házirend érvényes:

 1. Szállóvendéget a vendég érkezése elõtt min. 12 órával a gondnoknak/tanulmányi titkárnak kell jelenteni. Látogatót a szobákban csak a szobatársak beleegyezésével lehet fogadni napközben 10-21 óra között. A közös térben naponta 07,00-23,00 között lehet vendég­e­ket fogadni. A kollégium elõadótermei külsõ tevékenységekre is igénybe vehetõk teremdíj ellenében. A terem­hasz­ná­la­ti igényt elõzetesen a gondnoknál be kell jelenteni.
 2. A kollégium épülete este 23 óra és reggel 7 óra között zárva van, ebben az idõszakban a csend megtartása kötelezõ. Aki késõbb, illetve korábban érkezik, köteles a bejáratot és a kaput maga után zárni.
 3. A szobaközösség/diák leltár alapján veszi át a berendezést, amelynek minden tárgya a leltár szerint átadástól átvételig a szobában marad. Bútort a szobából kivinni szigorúan tilos. Bármilyen más bútordarab behozatala a gondnok jóváhagyásával történik.
 4. Mindenki köteles ágyát, szobáját és a szobákhoz tartozó elõteret, fürdõszobát és WC-t rendben és tisztán tartani, rendszeresen szellõztetni és takarítani. A kollégium minden lakója köteles a gondnok által hetente elõírt nagytakarításban részt venni. Szennyesét mindenki saját maga tisztítja.
 5. A bentlakónak tilos a kapott kulcsról másolatot készíttetni. Ha elveszíti, a gondnokot értesíti errõl, valamint a kulcs elveszítésének körülményeirõl, aki a maga részérõl eldönti: kulcsot másoltat-e, vagy az egész zárat kicserélteti. A kulcsmásolás és az új zár költségeit, a kárt okozó bentlakó fizeti.
 6. Minden bentlakó köteles a nyári vakációra távozás elõtt, leltár szerint átadni szobáját, a kapott kulcsot/kulcsokat leadni a gondnoknak.
 7. A közösségi használatra kijelölt helyiségeket csak a rendeltetésüknek megfelelõen lehet használni. Minden bentlakó köteles ezeknek a helyiségeknek a bútorzatát, berendezését a közösségi javaknak kijáró, megkülönböztetett gonddal használni, tisztán tartani, jó állapotban megõrizni. Élelmiszert csak a hûtõszekrényekben, illetve az étkezõkben erre a célra kialakított szekrényekben lehet tárolni. A szobákban étkezni tilos. A konyhákat, étkezõket, mosókonyhákat tisztán és rendben kell hagyni használat után. Mosógépet, vasalót használat után ki kell kapcsolni és ki kell üríteni. A konyhai felszereléséket rendeltetésüknek megfelelõen a használati útmutató alapján kell igénybe venni.
 8. Elektronikus vagy elektromos berendezéseket (számítógépet, zenelejátszót) a szobákban csak a gondnok tudtával szabad üzemeltetni. A leltárjegyzék mellett ezeknek a tárgyaknak a jegyzékét is fel kell tüntetni az átadási lapon. Merülõforralót, villanyrezsót, villanymelegítõt, és más elektromos konyhai eszközt a szobában tilos használni.
 9. Minden bentlakó személyesen felel az általa okozott anyagi kárért. Ha a személyi felelõsséget nem lehet megállapítani, a szobaközösség téríti a kárt, ha pedig közösségi használatú bentlakási helyi­ségben esett kár, a folyosóközösség fizet. Ha a kollégium más, közösségi használatú helyiségében történt a bent­lakók által okozott káreset, a bentlakók teljes közössége fizet.
 10. A hallgatók kötelesek minden olyan meghibásodást jelenteni, amely mûszaki javítást igényel. A villany, víz, fûtési hálózat, konyhai eszközök, számítógéprendszer, minden nem személyes tulaj­don­ban lévõ eszköz meghibásodását tilos egyénileg vagy házilag javítani, tilos magán­kez­de­mé­ny­e­zésre ajtó­zárat cserélni. A hibákat a recepciónál található javítási-könyvbe kell beírni, sürgõsség esetén a gondnokot kell személyesen értesíteni.
 11. Dohányozni csak az erre a célra kijelölt helyen szabad: az elsõ emeleti erkélyen és a fõbejárat elõtt, amennyiben valaki többszöri felszólításra sem tartja be ezt a szabályt, annak kollégiumi viszonyát a tanulmányi titkár felbontja.
 12. A Kollégium területén szigorúan tilos az alkohol, vagy más káros hatású szer (pl. kábítószer, etnobotanikus szerek stb.) birtoklása, fogyasztása és ezzel való kereskedése. Amennyiben valakirõl kiderül ezen törvény megszegése, annak kollégiumi viszonyát azonnal felbontják.
 13. A Kollégium udvarán a diákok csak engedéllyel parkolhatnak.
Megosztás: fb tw g+