Home»Szabályzat»Az Apafi Kollégium alapszabályzata

Az Apafi Kollégium alapszabályzata

1 §

Általános rendelkezések

(1) Az Erdélyi Református Egyházkerület a Kolozsváron mûködõ Egyetemekhez kapcsolódó nappali tagozatos hallgatók szakmai, közösségi, kulturális, társadalmi, szociális és személyes fejlõdésének, gazdagodásának segítése, a teljes emberi személyiség kibontakozásának szolgálata végett az alapító tartós közérdekû célra, jogi személyként mûködõ Egyetemi Kollégiumot hoz létre, a Romániai Református Egyház Alkotmánya (2008) V. Fejezetének 9. § 1/a ill. 3. pontja értelmében. Az erre vonatkozó döntést az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa a 98-2007 számú határozatában hozta meg.

(2) A Kollégium neve:

  • · Magyarul: Apafi Mihály - Református Egyetemi Kollégium
  • · Románul: Colegiul Universitar Reformat - Apafi Mihály
  • · Angolul: Apafi Mihály – Community College for Advanced Studies

(3) A Kollégium Székhelye: 400124 Kolozsvár, Piata Avram Iancu 14-15

(4) Alapító és alapítói jogok gyakorlója: az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa

(5) Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden a Kolozsvár, Piata Avram Iancu (Bocskai tér) 14-15. szám alatt mûködõ Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium (a továbbiakban: „Kollégium”) felvett hallgatóra – beleértve a doktoranduszokat is –; a igazgató lelkészre, a tanulmányi referens (titkár), adminisztratív munkatársakra.

(6) A Kollégium az Erdélyi Református Egyházkerület, mint alapító-fenntartó által létrehozott református szellemiségû tudományos intézmény és diákotthon, mely tagjainak szellemi irányításáról is gondoskodik, mégpedig a keresztyén erkölcs- és értékrend, valamint a református kollégiumi hagyományok szellemében.

(7) Az Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium önálló jogi személy, önfenntartó egyházi intézmény, saját pénz- és ügyvitellel rendelkezõ, a Kollégium Kuratóriuma által ellenõrzött és az EREK Igazgatótanácsa által jóváhagyott költségvetés alapján mûködõ egység. A rendelkezésére bocsátott eszközökkel és ingatlannal felelõsséggel gazdálkodik.

(8) Az Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium Kolozsváron a Piata Avram Iancu 14-15 szám alatti ingatlanban fejti ki tevékenységét, mely az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdona; az ingatlant a Kollégium szerzõdéses alapon használja és hasznosítja

(9) E szabályzat értelmezésében:

a) kollégista: a junior és szenior kollégisták, valamint a doktoranduszok közössége

b) junior kollégista: elsõ-, másod- és harmadéves hallgató;

c) szenior kollégista: a negyed- és ötödéves ill magiszteri képzésben résztvevõ hallgató;

d) doktorandusz: ösztöndíjas doktori hallgató, aki a doktori képzés ideje alatt – de legfeljebb hat szemeszterig – lehet a Kollégium tagja;

e) bentlakó kollégista: az a kollégista, aki részére a Kollégium kollégiumi férõhelyet is biztosít;

f) bejáró (külsõs) kollégista: az a kollégista, aki részére a Kollégium nem biztosít bentlakási lehetõséget, de a Kollégium szakköri munkájában, mûhelygyakorlataiban kutató-, közösségi vagy szociális programjaiban önként részt vesz.

(6) A bentlakó és a bejáró kollégisták jogai és kötelezettségei- az értelmezõ rendelkezésben tett megkülönböztetést leszámítva- azonosak.

2. §

A Kollégium célja és feladatai

 

(1) A Kollégium célja, hogy a Kolozsváron lévõ felsõoktatási intézményekben nappali tanulmányokat folytató tehetséges hallgatók igényes szálláshelye és otthona, tehetséggondozó központja legyen, amely - a bentlakó hallgatók mellett - tágabb körben is igyekszik kielégíteni a református szellemiség iránt fogékony, azt vállaló kolozsvári „akadémiai" ifjúság sajátos szellemi, spirituális, közösségi igényeit.

(2) A Kollégium önmagát Isten Igéjével és a fennálló kánonjogi rendszabályokkal egybehangzóan kormányozza.

(3) A Kollégium az értékkonzervatív világszemlélet mentén szervezõdõ munka- és létközösség, amely egyéni, egyházi és nemzeti szinten helyes önismeretre kívánja nevelni tagjait, olyan önálló intézmény, ahol a diplomaszerzést célzó mindennapi szellemi tevékenység mellett teret kap a társas közösségi életszolgálat, a személyes elkötelezettség és a végsõ értékekre figyelõ meggyõzõdés.

(4) Az Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium sajátossága, hogy interdiszciplináris, ami azt jelenti, hogy lakói a legkülönbözõbb egyetemeken tanulnak. Így a diákok elsõsorban nem a saját szakjuk elmélyítéséhez kapnak segítséget, hanem egy önálló program keretében közéleti menedzserré szeretné képezni az ittlévõket. Az itt lakóktól intenzív közösségi életet vár el, de segíti az ember személyes fejlõdését is. Nem utolsó sorban célunk, hogy egyházunk és népünk számára egy olyan értelmiséget neveljünk fel, aki kötõdik egyházához, hagyományaihoz és szülõföldjéhez s mindezek megtartásában aktív szerepet vállal

(5) A fentiek alapján a Kollégium különös gondot fordít az értelmiségi képzésre, a hátrányos helyzetûek támogatására, az önálló konfliktus- és probléma megoldásra, az erkölcsös magatartásra nevelésre, a hallgatók közéleti, vezetõi szerepvállalására.

(6) A Kollégium az (1)-(4) bekezdésben meghatározott célok érdekében lehetõség szerint otthont, megfelelõ tanulási feltételeket teremt a kollégiumban lakó hallgatóknak, lehetõséget nyújt mûvelõdésükhöz, testedzésükhöz és a szabadidejük tartalmas eltöltéséhez. Ápolja és fejleszti a kollégiumi diákhagyományokat. Figyelmet fordít a kiemelkedõ képességû hallgatókra, azoknak ösztöndíjakat ajánlhat fel.

  1. §

A Kollégium által nyújtott alapszolgáltatások

1. A Kollégium az alábbi alapszolgáltatások folyamatos biztosításáról gondoskodik:

a) szobai berendezések használata (ágy, szekrény, asztal, szék)

b) hideg- és melegvíz szolgáltatása

c) fûtés szolgáltatása fûtésidényben

d) elektromos áram használata

e) az erre kijelölt közös használatú helyiségek kollégiumi célú használata

f) fõzési lehetõség

g) hûtõszekrény használata

h) mosási lehetõség biztosítása

i) konténeres szemétszállítás

j) a kollégiumi informatikai terem szabályszerû használata

k) tanulószoba és kézikönyvtár használata

 

4. §

5. §

A Kollégium szervezete és irányítása

I.

1. Kollégiumi Fenntartói/alapítói feladatait és jogait az EREK Igazgatótanácsa gyakorolja és látja el. A Kollégium felügyelõ testületét a Kuratórium látja el, tagjait az EREK Igazgatótanácsa nevezi ki.

II.

III. Kollégiumi Vezetõ Tanács

1. A Kollégium belsõ, operatív csoportja. Elnöke az igazgató lelkész, tagjai a tanulmányi referens, valamint a kollégiumi gondnok.

2. A Kollégiumi Vezetõ Tanács minden hónapban kétszer az éppen folyó ügyekrõl, a diákok tanulmányi elõmenetelérõl valamint a Kollégium lelki életét illetõen konzultatív tanácskozást tart.

3. A Kollégiumi Vezetõ Tanácskozásra szükség szerint a Senior-diák is behívható.

IV. Az igazgató lelkész

V. A tanulmányi referens (titkár)

VI. A kollégiumi gondnok (háznagy)

VII. Takarító személyzet

VIII. Kollégiumi Diákönkormányzat

(1) A Kollégium tagjai közül választott Tanács, amelynek jogosítványa, hogy a mindennapi kollégiumi életet érintõ kérdésekben javaslatot tegyen a Kollégiumi Vezetõ Tanácsnak;

(2) A Diákönkormányzat tagjainak száma a bentlakó kollégiumi hallgatók számának 5%-a lehet.

(3) A Kollégiumi Diákönkormányzat tagjai mandátumukat a Kollégium tagjai körébõl jelölési és választási eljárás útján nyerik, 1 tanévre.

(4) A választási eljárás jelöléssel kezdõdik. A Kollégium minden hallgatója jelölhetõ és minden tag jelölhet. A jelölés - nem uniformizált - jelölõlapon történik, amelyeket a folyosófelelõsök vagy önkéntesek osztanak ki és gyûjtenek össze. A jelöléseket a Közgyûlés által kijelölt legalább háromtagú független számláló bizottság összesíti, és készíti el a tizenkét tagú jelöltlistát. A jelöltlistára az elsõ tizenkettõ legtöbb jelölést kapó személy kerülhet fel abc sorrendben. A választásra a jelöltlista felállítása után kerül sor. A választásra két nap áll rendelkezésre, amikor meghatározott idõszakban lehet szavazni. Szavazólapot mindenki aláírása ellenében kap. Minden lapra maximum hat nevet lehet felírni, ennél több név nem kerülhet a lapra, kevesebb igen. A szavazás lezárása után a szavazatokat a számláló bizottság értékeli. Megválasztottnak az öt legtöbb szavazatot kapott jelölt tekinthetõ. Érvényes a választás, ha azon a szavazásra jogosultak több, mint 50%-a részt vett. (Ha a Diákönkormányzat tagjainak száma 5-nél több, akkor ez értelemszerûen módosul.) A választásnak minden új tanév elsõ hónapjában meg kell történnie.

(5) A megválasztott Diákönkormányzati képviselõk, maguk közül Diákönkormányzati elnököt, azaz Senior-t választanak, aki szükség szerint a diákok közösségét képviseli a Kollégium Vezetõ Tanácsban.

a) A Senior tagja a Fegyelmi Bizottságnak. Akadályoztatása esetén írásban értesíti a Kollégiumi titkárságot az õt helyettesítõ Diákönkrományzati képviselõ nevérõl.

b) A Senior tisztségébõl fakadóan képviseli a diákságot bel- és külföldön felkérés vagy meghívás alapján.

c) Az egyetemi tanév végén a Senior a háznagy (gondnokkal) együtt ellenõrzi a szobák tisztaságát és épségét, szükség szerint a gondnokkal egyetértésben javaslatot tesz a kaució visszatartására, az elhanyagolt vagy megrongált szobák ill. közösségi terek felújítására.

6. §

A Kollégium lakóinak joga és kötelességei

(1) A hallgató jogai:

a) joga van ahhoz, hogy a kollégiumi együttélésbõl eredõ, szükségszerû kötöttségeken túl zavartalanul tanulhasson és élhessen,

b) részt vesz a kollégiumi testületek választásán, és maga is választható diákönkormányzati tisztségre,

c) igénybe veheti mindazon szolgáltatásokat és kedvezményeket, amelyeket a Kollégium nyújt tagjainak,

d) öntevékeny- önképzõ körök munkáját kezdeményezheti, szervezheti, illetve azoknak a tagja lehet,

e) joga van ahhoz, hogy a Kollégiumban vagy kollégiumi tagságával kapcsolatban elszenvedett sérelmeire megfelelõ jogorvoslást kapjon.

 

(2) A hallgatók kötelességei:

a) Megtartani a kollégiumi Szervezeti és Mûködési Szabályzat és a Házirend szabályait, valamint a tûzrendészeti, a munka- és balesetvédelmi, a közegészségügyi és más hatósági elõírásokat;

b) Rendszerességgel részt venni a Kollégium által szervezett közösségi alkalmakon, Biblia-órákon, kirándulásokon valamint a szakkollégiumi képzéseken.

c) meghatározott határidõre befizetni a kollégiumi szolgáltatásokért megállapított térítési díjakat

d) a kollégiumi tárgyakat, berendezéseket rendeltetésszerûen használni, azokat óvni

e) megtéríteni a Kollégium felszerelésében, berendezésében szándékosan vagy gondatlanul okozott kárt.

f) A Kollégium életében való tevékeny részvétel.

g) Önmaguk állandó szakmai és lelki-szellemi továbbképzése

h) a keresztyén értékek tiszteletben tartása és továbbadása

i) egymás kölcsönös elfogadása, megbecsülése és támogatása

j) a Kollégium és a kollégiumi közösség jó hírnevének megoltalmazása és elõmozdítása

 

7. §

Felvétel a Kollégiumba

(1) A Kollégiumba történõ felvételrõl a Felvételi Bizottság dönt. A Felvételi Bizottságot a Kuratórium nevezi ki.

(2) A Kuratórium több Felvételi Bizottságot is létrehozhat az ügyek számától függõen.

(3) A Felvételi Bizottság a kérelmeket a szabályzat szempontjai szerint köteles elbírálni és a hallgató tanulmányi eredménye, szakmai teljesítménye, egyházi közösségben való részvétele, szociális rászorultsága, közéleti-, kulturális tevékenysége alapján dönteni.

(4) A felvételi fényképes önéletrajz és motivációs levél alapján történik, azonban a Felvételi Bizottság a jelentkezõt szóban is meghallgathatja.

(5) A Felvételi Bizottság döntését három napon belül köteles meghozni és errõl az érintettet határozattal tájékoztatni. A kérelmezõnek ez ellen a kézhezvételt követõ 8 napon belül a Kuratórium elnökségéhez lehet fellebbezést benyújtani.

(6) A másodfokon eljáró Kuratóriumi Elnökség a fellebbezõt köteles személyesen is meghallgatni és döntését 8 napon belül írásban közölni.

(7) Kollégisták lehetnek azok akik valamely kolozsvári felsõoktatási intézményben alapképzésben részesülõ I-V. éves nappali tagozatos elsõ-egyetemet végzõ hallgatók vagy magiszteri ill. PhD-hallgatók, akiknek felvételi kérelmét a Felvételi Bizottság jóváhagyja. A kollégiumba való beiratkozáshoz elengedhetetlenül szükséges a sikeres vizsgákról szóló bizonylat bemutatása.

(8) A felvételi követelményekrõl a Kuratórium a felvételt megelõzõen tájékoztatja a közvéleményt a rendelkezésre álló különbözõ médiában (egyházi és világi média, egyetemi gyülekezet, református és evangélikus gyülekezetek, egyetemi diákújságok, hirdetõtáblák, szórólapok, egyházi középiskolákba eljuttatott ismertetõk, honlap).

(9) A felvételhez szükséges határozott kérelemhez csatolandó okmányok listáját a felvételi hirdetmény tartalmazza.

 

8. §

A kollégiumi status megszüntetése

(1) A kollégiumi jogviszonyt a tanulmányi referens (titkár) a kiköltözésre vonatkozó 8 napos határidõvel felmondhatja, ha a kollégista:

a) Kevesebb mint 25 kreditpontot teljesített 1 félévben. E tekintetben, szintén ez az elv alkalmazandó az új tanévekben visszairatkozni kívánó hallgatók esetében is.

b) a Kollégiumnak szándékosan vagy gondatlanul kárt okoz, és annak megtérítését megtagadja, vagy a kártérítési kötelezettsége elismerése után a megtérítést elmulasztja

c) a Kollégium épületében vagy berendezési tárgyaiban engedély nélkül átalakítást végez és felszólításra az eredeti állapotot saját költségén nem állítja vissza

d) magatartásával, viselkedésével szándékosan és folytatólagosan zavarja a Kollégium hallgatóinak, oktatóinak, munkatársainak tanulását, pihenését, vagy munkavégzését

e) a tûz-, munka- és balesetvédelmi vagy közegészségügyi elõírásokat megszegi

f) a kollégiumi térítési díjat a befizetésre megállapított idõpontig nem fizeti be és az ezt követõ felszólításnak 15 napon belül sem tesz eleget

g) nem kollégista személyt saját, vagy más férõhelyén illegálisan elhelyez

 

(2) Az írásbeli felmondó határozatnak tartalmaznia kell a címzett adatait (név, intézmény, kar, szak, évfolyam), a kollégiumi jogviszony keletkezésének keltét, a felmondás okát, a kiköltözésre vonatkozó felmondási idõt, a határozat keltét, valamint a jogorvoslat lehetõségére és helyére vonatkozó információkat.

 

(3) A tanulmányi referens (titkár) felmondó határozatával szemben a határozat kézhezvételétõl számított 8 napon belül fellebbezéssel lehet fordulni a Kuratórium Elnökéhez.

 

9. §

Fegyelmi büntetések és rendelkezések

 

(1) A Kollégium rendjét és szabályait, a keresztyén értékrendet vétkesen megszegõ hallgatóval szemben fegyelmi eljárást kell indítani. Fegyelmi eljárást kell indítani a kollégista ellen akkor is, ha bizonyított bûncselekményt követett el.

(2) A kollégista az alábbi fegyelmi büntetésben részesíthetõ:

a) személyes megrovás,

b) Szigorú nyilvános megrovás,

c) kizárás a Kollégiumból meghatározott idõre,

d) végleges kizárás a Kollégiumból.

(3) A fegyelmi büntetés kiszabása során elsõsorban a büntetés nevelõ hatására kell figyelemmel lenni.

(4) Fegyelmi ügyekben elsõ fokon a 3 tagú Fegyelmi Bizottság jogosult eljárni, amelynek tagjai: tanulmányi referens, igazgató és a Diákönkormányzat mindenkori vezetõje.

(5) A kollégiumi fegyelmi eljárást a tanulmányi referens kezdeményezheti.

(6) A fegyelmi eljárás megindításának elrendelése az igazgató lelkész jogköre.

(7) A másodfokú fegyelmi szerv a Kuratórium Elnöke, akihez a fegyelmi határozat kézhezvételétõl számított 8 napon belül lehet fellebbezni.

 

10. §
Kártérítési (anyagi) felelõsség

(1) A hallgató a tanulmányai folytatásával összefüggésben a Kollégiumnak jogellenesen okozott kárért kártérítési felelõsséggel tartozik.

(2) A hallgatók által okozott károk megtérítésére a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók.

(3) A hallgató jegyzékkel vagy átvételi elismervénnyel - visszaszolgáltatási vagy elszámolási

kötelezettséggel - átvett dolgokban bekövetkezett hiányért, amelyeket állandóan õrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, teljes kártérítési felelõsséggel tartozik. Mentesül a felelõsség alól, ha a hiányt elháríthatatlan ok idézte elõ.

 

11.§

Kapcsolat más szervezetekkel

(1) A Kollégium gyümölcsözõ kapcsolatok kiépítésére törekszik:

- a protestáns egyházakkal, közösségekkel

- azokkal a felsõoktatási intézményekkel, amelyekben tagjai alapképzésben részesülnek;

- a hazai középiskolákkal, melyekben leendõ tagjainak többsége várhatóan érettségit szerez;

- az ország többi értelmiségképzõ kollégiumával.

(2) A Kollégium örömmel biztosít helyet a protestáns szellemi mûhelyek, egyesületek rendezvényeinek, konferenciáinak.

(3) A Kollégium a magyar protestáns történelmi kollégiumok peregrinációs hagyományait követve igyekszik kapcsolatba lépni hasonló szellemiségû külföldi intézményekkel.

(4) A Kollégium fontosnak tartja, hogy célkitûzéseirõl, eredményeirõl hitelesen és rendszeresen tájékoztassa a közvéleményt, mindent megtesz azért, hogy elérje és megszólítsa lehetséges anyagi, szellemi és erkölcsi támogatóit. E cél érdekében igyekszik felhasználni a sajtót, személyes kapcsolatait, saját kiadványait.

 

12. §

Záró rendelkezések

(1) A kollégiumi térítési díjakról, azok befizetésérõl, illetve a visszatérítés rendjérõl, valamint az informatikai és a nyomtatási-másolási rendszer igénybevételének feltételeirõl külön szabályzat intézkedik.

(2) Az itt nem szabályozott kérdésekrõl a hatályos világi és egyházi jogszabályok az irányadóak.

(3) Jelen szabályzat 2008. október 1-én lép hatályba.

Megosztás: fb tw g+